Vård för Alla

Vård för Alla – Papperslösas rätt till vård

Rätten till hälsa och vård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet (artikel 25 i FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna) och något som ska tillkomma alla människor. Att ge vård efter behov är en grundprincip inom den medicinska etiken som alla läkare i Sverige förbinder sig att följa. Trots detta är det i mångt och mycket en persons juridiska status som avgör vilken vård hen får i Sverige idag. Vi i IFMSA tycker att detta är en skandal, och det är en av våra viktigaste uppgifter att se till att den här situationen förändras. Därför driver arbetsgruppen för mänskliga rättigheter och fred projektet Vård för alla eller Papperslösas rätt till vård.

Officiell-Logotyp-Vard-for-alla-1024x724

Situationen idag

Efter en lång tids kamp, där IFMSA varit höggradigt involverat, trädde den 1 juli 2013 en ny lag i kraft som ger papperslösa rätt till ”vård som inte kan anstå”, som ska vara subventionerad. Papperslösa har nu samma rätt till vård som asylsökande, men det betyder inte att situationen är tillfredsställande:

  • Både papperslösa och asylsökande har fortsatt enbart rätt till viss vård, och blir fortsatt diskriminerade utifrån sin juridiska status.
  • Begreppet ”vård som inte kan anstå” saknar medicinsk legitimitet. Det är inte definierat vad som ska inbegripas i detta, vilket lämnar över ansvaret på den enskilde vårdgivaren att avgöra om den aktuella vården kan ”anstå” eller ej. Finns det över huvud taget någon vård som kan anstå, kan en ju undra?
  • Dålig kunskap bland vårdpersonal om den nya lagstiftningen och om vad som faktiskt gäller. Det kommer återkommande rapporter om papperslösa som blivit avvisade från sjukhus och vårdcentraler trots deras nya lagstiftade rätt till vård, ibland med hänvisning till att de inte kan bevisa att de är papperslösa – ett absurt moment 22!
  • Så länge papperslösa riskerar att utvisas om de upptäcks av polisen kommer det alltid att finnas en oro och rädsla bland dem för att vända sig till myndigheter såsom vården. Polisens aggressiva jakt på papperslösa, nu senast i samband med REVA, spär naturligtvis på denna rädsla.
  • Det finns fortfarande grupper som helt faller utanför systemet, inte minst ”EU-migranter” som inom ramarna för den fria rörligheten inom EU befinner sig i Sverige under längre tid och således inte räknas som papperslösa, men som ofta kommer från fattiga förhållanden i hemländerna och inte täcks av hemlandets sjukförsäkringssystem, vilket gör att de tvingas betala den fulla kostnaden för vård i Sverige (som uppgår till tusentals kronor per besök).
Demonstration i Stockholm 2008
Demonstration i Stockholm 2008

Vad gör IFMSA?

IFMSA har länge bedrivit politiskt påverkansarbete i frågan, på egen hand och tillsammans med ett flertal andra organisationer inom ramen för Rätt till vård-Initiativet (på deras hemsida finns mycket bra information för den som vill sätta sig in i frågan).

Vi jobbar även på lokalorterna med att förbättra utbildningen för att inkludera mer kunskap om migranters rätt till vård och deras utsatta situation. T.ex. håller vi i Umeå en föreläsning för läkarstudenter om rätt till vård, och i Skåne har vi under 2017 jobbat med universitetet för att få in ett moment om migranters rätt till vård i den nya utbildningen.

Vi har även fortlöpande samarbeten med flera frivilligkliniker som ger vård för papperslösa, bland annat Läkare i världens klinik i Stockholm och Rosengrenska stiftelsens klinik i Göteborg (tidigare även Tinnerökliniken i Linköping och Deltakliniken i Malmö), och hjälper dem bland annat med att rekrytera studentvolontärer. Om du är intresserad av att arbeta som volontär på dessa kliniker kan du antingen ta kontakt direkt med kliniken eller med den lokalt ansvarige IFMSA-representanten på orten (se kontaktlistan nedan).

Utöver detta anordnar vi temaföreläsningar, workshops och försöker på andra sätt utbilda och informera IFMSA-aktiva, vårdstudenter och vårdpersonal om situationen för papperslösa och andra som inte har full tillgång till vård idag. Tycker du liksom vi att detta är något som måste förändras? Vill du veta mer eller har du idéer om en kampanj eller aktion som vi kan utföra för att lyfta upp frågan i medias och allmänhetens fokus igen? Tveka inte att höra av dig till oss!

Insamling-av-hygienartiklar-KI

Kontaktuppgifter

Nationellt ansvarig för SCORP
[email protected]

IFMSA-Swedens policy statement

Policy om migranters hälsa och rättigheter

Under hösten 2016 antog IFMSA-Sweden ett policy statement om migranters rätt till hälsa och vård. Här är en sammanfattning:

“IFMSA-Sweden arbetar utifrån en förståelse för att av bästa uppnåeliga hälsa, inklusive hälso- och sjukvård, är en grundläggande mänsklig rättighet. Vi anser att denna rättighet är universell och okränkbar, och bör inte begränsas av några skäl inklusive medborgarskap. Vi anser att lagstiftning och direktiv inom Sverige och den Europeiska Unionen i nuläget inte reflekterar detta, och efterfrågar därför en ny lagstiftning och direktiv som respekterar dessa rättigheter.
Vidare anser vi att vårdpersonal och blivande vårdpersonal bör ha kunskap om vilka rättigheter migranter har till hälsa och sjukvård, och de särskilda vård- och hälsobehov som denna grupp kan ha, och att detta bör reflekteras i alla vårdutbildningar.”

Det fullständiga dokumentet går att hitta här, i mappen policy statements.

Länktips och lästips

Rätt till vård-initiativet
Rosengrenska stiftelsen – klinik för papperslösa i Göteborg
Läkare i världen – klinik för papperslösa i Stockholm
101 dagar med utökad vård för papperslösa – i teorin
Fristad Stockholm – information till papperslösa
Fristad Stockholm – information till vårdpersonal
Sjuk utan papper.nu
Lagen om vård för papperslösa
Argumentationsunderlag från 2009

IFMSA Policy Statement Access to Health Care for Undocumented Persons